Algemene Voorwaarden

Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van “De Bondt B.V.” zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04023846.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, alsmede overeenkomsten (waaronder die welke via elektronische weg tot stand komen) tussen enerzijds De Bondt B.V. (hierna: “De Bondt”) als verkoper en/of leverancier en anderzijds een wederpartij zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als koper en/of afnemer (hierna: “Afnemer”), die betrekking hebben op de verkoop en levering van producten door De Bondt aan de Afnemer. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op offertes en aanbiedingen aan c.q. overeenkomsten met consumenten.

1.2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden c.q. bedingen gelden slechts indien en voor zover De Bondt dit met de Afnemer expliciet in een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarin die voorwaarden c.q. bedingen zijn opgenomen; voor het overige blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3. Indien de Afnemer éénmaal een overeenkomst met De Bondt heeft gesloten op basis van deze Algemene Voorwaarden, of indien de Afnemer op andere wijze met deze Algemene Voorwaarden bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, worden deze Algemene Voorwaarden tevens door dat feit toepasselijk op iedere volgende door De Bondt verstrekte offerte/aanbieding en /of op iedere volgende met De Bondt te sluiten overeenkomst, ook indien bij het verstrekken van die offerte/aanbieding c.q. het sluiten van die overeenkomst een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden of een verklaring waarin deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing wordt verklaard, niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

1.4. De Bondt wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de Afnemer ingeroepen algemene voorwaarden van de hand.

1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (in of buiten rechte) ongeldig (nietig en/of vernietigbaar) blijk(t)(en) te zijn, kom(t)(en) aan die bepaling(en) qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door De Bondt. De nietigheid, vernietigbaarheid of anderszins onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van De Bondt zijn vrijblijvend en kunnen door De Bondt steeds worden herroepen, ook als die een termijn voor aanvaarding bevatten en die termijn nog niet is verstreken.

2.2. Offertes en aanbiedingen van De Bondt kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard. De Bondt heeft niettemin het recht een op andere wijze door de Afnemer gedane aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk is gedaan. Om gelding te hebben moet de aanvaarding door de Afnemer, De Bondt hebben bereikt.

2.3. Offertes en aanbiedingen van De Bondt, zowel mondeling als schriftelijk, komen, behoudens een andersluidende mededeling van De Bondt, automatisch te vervallen indien zij niet binnen 30 dagen na verzending aan de Afnemer, door de Afnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Opeenvolgende leveringen of andersoortige prestaties doen geen duurovereenkomst ontstaan op basis waarvan De Bondt gehouden zou zijn leveranties te continueren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen De Bondt en de Afnemer.

2.5. Offertes en aanbiedingen van De Bondt gelden enkel indien en zolang de voorraad strekt.

2.6. De Bondt heeft te allen tijde het recht zich binnen wettelijke kaders op de hoogte te stellen van al die feiten en factoren die van belang zouden kunnen zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst, alsmede om na te gaan of de Afnemer aan zijn uit de (te sluiten) overeenkomst voortvloeiende verplichtingen kan voldoen. Indien De Bondt op enig moment vreest dat de Afnemer niet de voor hem uit de (te sluiten) overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal kunnen nakomen, is De Bondt gerechtigd een order(aanvraag) te weigeren, de uitvoering van op haar rustende verplichtingen op te schorten, bijzondere voorwaarden te verbinden aan de totstandkoming c.q. uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst (zonder rechtelijke tussenkomst) te ontbinden, onverminderd andere eventuele rechten zoals die voor De Bondt uit het recht voortvloeien.

2.7. Indien De Bondt tot het nemen van één of meer van de in artikel 2.6 van deze Algemene Voorwaarden genoemde maatregelen overgaat, heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding.

2.8. Ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, berekeningen, maten, capaciteiten, gewichten, modellen en overige gegevens die door De Bondt wordt verstrekt, al dan niet opgenomen in catalogi, brochures, advertenties, websites enz. zijn naar beste weten, met de grootste zorgvuldigheid en zo nauwkeurig mogelijk opgesteld door of namens De Bondt. Echter, de Afnemer mag niet onverkort vertrouwen op de juistheid en/of volledigheid daarvan omdat ze vergissingen of fouten kunnen bevatten.

3. Prijzen en facturering

3.1. Alle genoemde prijzen van De Bondt zijn exclusief BTW, toeslagen en overige kosten, waaronder doch niet beperkt tot transportkosten, verzendkosten, vervoerskosten, verpakkingskosten en administratiekosten.

3.2. Alle genoemde prijzen van De Bondt zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten.

3.3. De prijzen van De Bondt zijn louter indicatief. Daarnaast zijn de prijzen van De Bondt en eventuele overige kosten en toeslagen gebaseerd op de ten tijde van de offerte c.q. aanbieding en/of overeenkomst geldende kostprijsfactoren. De Bondt behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen.

3.4. Offertes c.q. aanbiedingen van De Bondt zijn eenmalig, betreffen uitsluitend de desbetreffende offertes c.q. aanbiedingen en gelden niet (automatisch) voor nabestellingen; zelfs niet in het geval – ondanks het bepaalde in artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden – een overeenkomst met de Afnemer als een duurovereenkomst mocht worden aangemerkt.

3.5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor De Bondt tot levering van een gedeelte van de in de offerte c.q. aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. Levering, leveringsrisico en risico-overgang

4.1. Leveringen geschieden af fabriek/winkel/magazijn van De Bondt (= “Ex works”, zoals bedoeld in de meest recente editie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. De Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat De Bondt deze bij de Afnemer aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze de Afnemer ter beschikking worden gesteld.

4.3. In geval van weigering door de Afnemer van de aangeboden producten dan wel in geval het door aan de Afnemer te wijten omstandigheden onmogelijk is om de producten bij de Afnemer af te (doen) leveren c.q. ter beschikking te (doen) stellen, treedt het verzuim van de Afnemer in en heeft De Bondt het recht de overeenkomst te ontbinden, alsmede alle geleden schade waaronder doch niet beperkt tot eventuele retourvracht en opslagkosten op de Afnemer te verhalen. Voorts komt in dit geval het risico van beschadiging of teloorgang van de betreffende producten geheel voor rekening van de Afnemer.

5. Levertermijn

5.1. Door De Bondt opgegeven levertermijnen beginnen pas te lopen nadat De Bondt alle voor levering noodzakelijke gegevens van de Afnemer heeft ontvangen.

5.2. Opgegeven en/of overeengekomen levertermijnen houden geen fatale termijn in, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Onder een levertermijn wordt verstaan een door De Bondt genoemde termijn waarbinnen de producten zouden kunnen worden geleverd. Deze termijn wordt naar beste weten van De Bondt opgegeven op basis van de haar op het moment van het opgeven van die levertermijn bekende gegevens en omstandigheden.

5.4. De Bondt kan de levertermijn verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de producten (alsnog) te (doen) leveren.

5.5. Bij niet-tijdige levering verkrijgt de Afnemer pas het recht de overeenkomst te ontbinden nadat een door de Afnemer per aangetekende schrijven aangekondigde redelijke termijn, waarbij een termijn korter dan dertig (30) werkdagen in ieder geval niet als redelijk wordt beschouwd, is verstreken zonder dat De Bondt tot levering is overgegaan. De Bondt is in dat geval niet gehouden schade zijdens de Afnemer te vergoeden.

5.6. De levertermijnen worden verlengd met de tijd waarmee de uitvoering van de overeenkomst door overmacht (als gespecificeerd in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden) wordt vertraagd.

6. Deelleveringen

6.1. De Bondt behoudt zich het recht voor, doch heeft geen verplichting, om bestellingen in gedeelten af te (doen) leveren waarbij de hierna in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden genoemde betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

6.2. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt elke deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt. 3 van 7

7. Betaling, rente en kosten

7.1. Tenzij anders overeengekomen stuurt De Bondt, in plaats van een papieren factuur per post, uitsluitend facturen in elektronisch format aan de Afnemer.

7.2. Betaling zijdens de Afnemer dient te geschieden binnen een termijn van acht (8) dagen na factuurdatum op een door De Bondt aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

7.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen van De Bondt, schorten de betalingsverplichting niet op.

7.4. De volledige vordering tot betaling van De Bondt op de Afnemer is onmiddellijk opeisbaar als: a) een betalingstermijn is verstreken; b) faillissement of surseance van betaling van de Afnemer is aangevraagd of verleend; c) beslag op producten en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd; d) de Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd; e) de Afnemer zijn onderneming staakt; f) de Afnemer een akkoord aanbiedt; g) de Afnemer anderszins insolvabel blijkt te zijn; e) De Bondt goede gronden heeft om te vrezen dat de Afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet zal kunnen nakomen.

7.5. Een betaling strekt eerst in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en daarna in mindering op de oudst openstaande hoofdsom. De Bondt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

7.6. De Bondt kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede kosten worden voldaan.

7.7. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Afnemer in verband met vertragingsschade van rechtswege onmiddellijk in verzuim en een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande factuurbedrag, tenzij de cumulatieve wettelijke rente voor handelstransacties (ex art. 6:119a BW) hoger is, in welk geval de cumulatieve wettelijke rente voor handelstransacties geldt, met een minimum van € 100,00 exclusief BTW per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volle maand.

7.8. Alle kosten van invordering, nadat de Afnemer in verzuim is geraakt, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW, onverminderd het recht van De Bondt om de werkelijke buitengerechtelijke kosten van de Afnemer te vorderen, indien die dit vastgestelde bedrag te boven gaan.

7.9. De Afnemer is niet bevoegd enig bedrag wegens een door de Afnemer gepretendeerde tegenvordering, al dan niet opeisbaar, in mindering te brengen op of te verrekenen met een vordering van de Bondt op de Afnemer.

8. (Vrees voor) niet-nakoming overeenkomst

Indien de Afnemer enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet (tijdig) nakomt of indien De Bondt vreest dat de Afnemer één of meer dergelijke verplichtingen niet (tijdig) zal nakomen, heeft De Bondt naar haar eigen keuze en naar inzicht, zonder tot enige schadevergoeding aan de Afnemer gehouden te zijn, het recht:

a) betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens De Bondt, dan wel onmiddellijke betaling bij levering, te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

b) eigen verplichtingen waaronder doch niet beperkt tot levering (als ook de voorbereiding en de bewerking van voor levering bestemde producten) op te schorten, onverminderd de rechten genoemd in (a);

c) de desbetreffende overeenkomst en /of alle andere overeenkomsten met de Afnemer, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd de rechten genoemd in (a) en (b).

Dit alles onverminderd het recht van De Bondt om van de Afnemer volledige vergoeding van schade te vorderen.

9. Minimale afname

Indien de Afnemer, door De Bondt naar eigen inzicht te beoordelen, niet voldoende producten van De Bondt koopt c.q. heeft gekocht, heeft De Bondt recht om een bestelling zijdens de Afnemer te weigeren.

10. Conformiteit en reclames

10.1. De Afnemer dient klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na datum der factuur schriftelijk bij De Bondt te hebben ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en de Afnemer het factuurbedrag onverminderd verschuldigd blijft aan De Bondt.

10.2. De Afnemer moet zo snel mogelijk na levering, de producten inspecteren en uiterlijk binnen 24 uur na levering De Bondt schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het door de Afnemer gepretendeerd gebrek. Dit op straffe van verval van zijn rechten ter zake. De Bondt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. De Afnemer kan het product in dat geval ook niet aan De Bondt retourneren. De producten worden in dat geval geacht door de Afnemer te zijn goedgekeurd.

10.3. De Afnemer heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden genoemd. Indien de Afnemer na onderzoek van mening is dat een product gebrekkig is, of had behoren te weten dat een product gebrekkig is, dient hij – op straffe van verval van rechten ter zake – zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen nadat hij bekend is geworden met een gebrek, dan wel van het gebrek op de hoogte had moeten c.q. kunnen zijn, De Bondt daarover schriftelijk berichten met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het gebrek. Bij een tijdig ingediende klacht zal de Afnemer De Bondt in de gelegenheid stellen het betreffende product te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en de producten worden geacht door de Afnemer te zijn goedgekeurd.

10.4. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in o.a. kleur, kwaliteit, maat, etc., kunnen geen grond voor reclame opleveren.

10.5. Indien de klacht door De Bondt gegrond wordt bevonden, zal de Afnemer aan De Bondt de nodige tijd geven om de volgens De Bondt vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van De Bondt, het door haar afgekeurde product door een ander te vervangen. Bij vervanging van door De Bondt afgekeurde producten kan rekening worden gehouden met het profijt dat de Afnemer intussen daarvan heeft gehad en kan De Bondt daarvoor een billijke vergoeding in rekening brengen.

10.6. Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten kunnen niet worden geretourneerd indien blijkt dat zonder toestemming van De Bondt de producten zijn veranderd, gerepareerd en/of gebruikt, behoudens in het geval dat dit met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van De Bondt is geschied.

10.7. De Bondt restitueert geen vergoeding voor en aanvaardt geen retourzendingen van producten door de Afnemer, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf schriftelijk is toegestaan door De Bondt en de retourzending conform de door De Bondt gestelde voorwaarden geschiedt. 10.8. Bij een niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en is De Bondt gerechtigd de kosten die zij ter zake de klachtafhandeling heeft gemaakt bij de Afnemer in rekening te brengen. 10.9. Het indienen van een klacht geeft de Afnemer geen recht de betaling op te schorten en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen jegens De Bondt.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van De Bondt (waaronder, doch niet beperkt tot alle vormen van (in)directe schade zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg- of stilligschade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill en schade uit onrechtmatige daad) uitgesloten, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Bondt.

11.2. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden gestelde, is De Bondt in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.

11.3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten is De Bondt niet aansprakelijk.

11.4. De aansprakelijkheid van De Bondt in verband met eventuele tekortkomingen ter zake van door haar geleverde producten is beperkt tot het nakomen van de in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden omschreven verplichtingen na reclame.

11.5. Indien er sprake is van (een ernstige mate van) schuld van De Bondt, ten aanzien waarvan – ondanks hetgeen in artikelen 11.1 t/m 11.4 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald – in rechte mocht worden geoordeeld dat De Bondt wel aansprakelijk is, is De Bondt niet aansprakelijk voor zover de betreffende schadeveroorzakende feit c.q. veroorzaakte schade buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering (met polisnummer 639044901) van De Bondt valt.

11.6. Indien er in rechte mocht worden geoordeeld dat De Bondt aansprakelijk is voor de betreffende buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallende schadeveroorzakende feit c.q. veroorzaakte schade, is de aansprakelijkheid van De Bondt beperkt tot maximaal de koopsom van het betreffende product dat tot de schade heeft geleid.

11.7. Iedere vordering jegens De Bondt, vervalt en verjaart door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering.

11.8. Het bepaalde in de artikelen 11.1 tot en met 11.7 van deze Algemene Voorwaarden geldt op gelijke wijze voor de ondergeschikten van De Bondt.

11.9. De Afnemer vrijwaart De Bondt voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade die het gevolg is of samenhangt met de door De Bondt geleverde producten, voor zover dit niet in strijd is met enige dwingend wettelijke bepaling.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen De Bondt en de Afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder door de Afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van De Bondt, totdat alle vorderingen die De Bondt op de Afnemer heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, verhypothekeren of het verlenen van enig ander recht aan of ten behoeve van derden). De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van De Bondt mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van door De Bondt geleverde producten op zijn klanten verkrijgt of zal verkrijgen.

12.3. De Afnemer is verplicht de producten die De Bondt onder eigendomsvoorbehoud aan de Afnemer heeft geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbaar eigendom van De Bondt op een van andere producten afgezonderde plaats te bewaren.

12.4. De door De Bondt geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht c.q. gebruikt en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.5. De Bondt is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan de Afnemer heeft geleverd en nog bij de Afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, één van de in artikelen 7.4 en/of 8 van deze Algemene Voorwaarden vermelde gevallen van toepassing is of de Afnemer anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Afnemer zal De Bondt te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van De Bondt.

12.6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht De Bondt zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.7. De in artikelen 12.1 tot en met 12.6 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen, laten de overige aan De Bondt toekomende rechten onverlet.

13. Rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt De Bondt alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom op (al dan niet door haar aan de Afnemer verstrekte) gegevens, zoals doch niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, patronen, productiematerialen, films, software, (proef)modellen, programmatuur en andere materialen of (elektronische) bestanden, dan wel zijn ze aan De Bondt gelicenceerd.

13.2. De rechten op de in artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens blijven (eigendom) van De Bondt ongeacht of aan de Afnemer voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bondt worden gekopieerd, gebruikt, verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of ter kennis van derden worden gebracht. De Afnemer zorgt er ook voor dat derden de in artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens niet (kunnen) kopiëren, openbaar maken of op welke wijze dan ook kunnen verveelvoudigen of anderszins gebruiken.

13.3. Ingeval van overtreding of niet nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden en/of strijdig handelen met artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Afnemer een direct opeisbare boete aan De Bondt verschuldigd van € 1.000,00 (zegge: één duizend Euro) per overtreding per dag dat hij in overtreding is. Bij de boeteberekening wordt een gedeelte van de dag gezien als volle dag. Daarnaast behoudt De Bondt zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen van de Afnemer.

13.4. Het is de Afnemer niet toegestaan veranderingen in producten aan te brengen.

13.5. De Bondt behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

14. Overmacht

14.1. Van overmacht aan de zijde van De Bondt is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt (volledig) (en/of tijdig) aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, ten gevolge van oorlog(sgevaar), oproer, storm, watersnood, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder doch niet beperkt tot in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoringen en wanprestatie door (toe)leveranciers, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie/water, het in gebreke blijven van haar leveranciers, en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risico ontstaan.

14.2. In geval van overmacht is De Bondt naar keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan, zonder dat de Afnemer jegens De Bondt aanspraak heeft op enige vergoeding.

14.3. De Afnemer is in geval van overmacht aan de zijde van De Bondt slechts na het verstrijken van zestig (60) werkdagen, tot ontbinding gerechtigd en dan slechts voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen. Dit zonder dat de Afnemer jegens De Bondt aanspraak heeft op enige vergoeding.

14.4. Voor zover De Bondt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, komt aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toe en is De Bondt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

15. Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De Afnemer is voorts verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in de offerte-/aanbieding fase verkrijgt c.q. heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Door De Bondt aan de Afnemer verstrekte prijsinformatie en leveringstermijnen zijn in ieder geval vertrouwelijk.

15.2. Ingeval van overtreding of niet nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 15.1 van deze Algemene Voorwaarden is de Afnemer aan De Bondt een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00 (zegge: duizend Euro) per overtreding per dag dat hij in overtreding is. Bij de boeteberekening wordt een gedeelte van de dag gezien als volle dag. Daarnaast behoudt De Bondt zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen van de Afnemer.

15.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Bondt gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en De Bondt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is De Bondt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst (op grond van enige schade, hierdoor ontstaan).

16. Mededelingen

16.1. Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen van de Afnemer betreffende het sluiten van een overeenkomst c.q. de uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk te worden gedaan.

16.2. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door de Afnemer moeten per aangetekend schrijven worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat de Afnemer van De Bondt verlangt en binnen welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding door de Afnemer moet de gronden daarvoor duidelijk aangeven.

17. Geschillen

17.1. Op alle offertes en aanbiedingen van De Bondt, (de totstandkoming van) overeenkomsten tussen de Afnemer en De Bondt en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. Elk geschil tussen De Bondt en de Afnemer zal worden beslecht door de Rechtbank te Noord-Nederland, locatie Assen. De Bondt blijft echter wel bevoegd de Afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

17.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn in verschillende talen gesteld; de Nederlandse tekst prevaleert in geval van verschil tussen de Nederlandse versie en een versie gesteld in een andere taal.

Hoofdmenu

In Simy’s Studio staat onze liefde voor crafting centraal, beheerd door een creatief team dat thuis is in allerlei soorten arts en crafts.

Struin door de pagina’s, doe inspiratie op en je zult zien dat je gelijk zin krijgt om de handen uit de mouwen te steken en te gaan craften. En of je nu liever in je eentje aan de slag gaat of samen met anderen, in onze crafting community is plek voor iedereen.

Simy’s Studio is een platform waarop we je hopelijk veel inspiratie zullen geven – vanuit onze studio naar die van jou.

Selecteer jouw voorkeurstaal